Arbejdsmiljø er en bred betegnelse, som dækker over såvel fysiske faktorer (støj, røg, temperatur) som psykologiske- og sociale faktorer (oplevelsen af tidspres, uindfriede behov, utilstrækkelighed og for store krav).

Her vil vi fokusere på det psykosociale arbejdsmiljø og med en positiv indfaldsvinkel, for diskussionen om arbejdsmiljø har ofte betonet det dårlige arbejdsmiljø og nedtonet, hvad der karakteriserer det gode arbejde.

Vi vil med dette kursus flytte tyngdepunktet, så det sunde og gode arbejdsliv træder i forgrunden, mens det usunde og dårlige arbejdsliv lades i baggrunden og kun trækkes frem i den udstrækning, det er meningsfyldt for den udviklings- og læreproces, der skal bringe os frem til et bedre arbejdsliv. Vi vil specielt gribe fat i stress, som spiller en afgørende rolle i vores oplevelse af det psykosociale arbejdsmiljø.

Kurset skal således ses som begyndelsen på en læreproces, hvor deltagerne udvider deres forståelse af stress og udvikler handlekompetencer til at forebygge og tackle stress.

Procesplan

( I.) Arbejdsdag 1:

Center for Stress og Trivsel redegør for kursets formål og indhold. Hvad mener vi med “Det sunde menneske i det gode arbejde”

Individ
Gennem beskrivelsen af en “powerpersonality” tegnes et portræt af det alment sunde menneske som diskuteres i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø.

Afdeling:
Det diskuteres, hvorledes kolleger kan bruge hinanden som løftestang i udviklingen af trivsel og velvære i arbejdet. Især sættes der fokus på samarbejde, kollegial supervision og forståelse for hinandens forskelligheder.

Organisation:
Det overordnede her er at finde frem til de faktorer, der skaber trivsel. På den baggrund rettes opmærksomheden mod forhold, der kan tilvejebringe grundlaget for et bedre arbejdsmiljø, såsom tydelige krav og forventninger, og etableringen af platforme for dialog, hvor man kan blive hørt af både kolleger og overordnede.

Stress
Deltagerne indføres i psykologien bag stress og introduceres til måder at forebygge og tackle stress. Desuden testes deltagernes stressniveau og resultaterne danner baggrund for en diskussion om stress, arbejdsliv og livet uden for arbejdet.

( II.) Arbejdsdag 2:

Individ
Deltagerne tilegner sig værktøjer til individuel forebyggelse og håndtering af stress, herunder afspændingsøvelser, introduktion til nye måder at tænke om sig selv og sit arbejde på, assertionstræning mv. Der lægges vægt på at udvikle deltagernes handlekompetencer, så de bliver bedre rustet til at løse de konkrete opgaver i dagligdagen. Det sker gennem tre trin:

Via et spørgsmålstræ analyseres og prioriteres de faktiske opgaver. Endvidere prioriteres de handlekompetencer (faglige, personlige og sociale), som skal til for at løse de beskrevne opgaver og såvel egne som ledelsens succeskriterier for opgaveløsning afdækkes.
Dernæst formuleres de personlige udviklingstemaer, som deltagerne ønsker at arbejde med for at udvide de handlekompetencer (faglige, personlige og sociale), som stiller dem bedre i stand til at magte deres opgaver.
Endelig udarbejdes individuelle strategier.
Afdeling:
Deltagerne trænes i kollegial supervision (reflekterende teams og anvendelsen af systemiske spørgsmål), så de lærer at bruge hinanden til at udvikle alternative problemforståelser og nye handlemåder.

Organisation
Kortlægning af stressfaktorer gennem analyse af arbejdsrollen forstået som det sæt af forventninger, der findes til arbejdet set fra ens eget perspektiv, et organisationsperspektiv og et brugerperspektiv. Med afsæt i analysen diskuteres, hvorledes de forskellige forventninger og krav til arbejdet kan virke hæmmende eller befordrende for det psykosociale arbejdsmiljø.
Med afsæt i deltagernes erfaringer diskuteres nye organiseringsformer, der kan understøtte det udviklende og gode arbejde.

( III.) Opfølgning:

Kursusdeltagerne mødes og taler om, hvilken effekt kurset har haft på det daglige arbejde. Samtidig følges der op på de individuelle handlingsplaner.

Tidshorisont:
Da dette er en proces, arbejdes der som følger:

1. arbejdsdag – efterfølges af 5-6 ugers individuel træning af redskaberne, i hvilke periode der holdes kontakt til Centeret.

2. arbejdsdag – efterfølges af 3-4 ugers individuel-/gruppetræning.

Opfølgning.

Indhold og omfang tilpasses efter behov.

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia