Guide til stresspolitik

-Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndteringspolitik

Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndteringspolitik
Ejerskab

I udarbejdelsen af en stresshåndteringspolitik er det vigtigt og nødvendigt, at der tages ejerskab for såvel processen, som det færdige produkt på alle niveauer.

En effektiv og varig indsats styrkes bedst når der fra topledelsen udvises reelt ejerskab i såvel ord som handling.
Indsatsen skal underbygges gennem de daglige handlinger og beslutninger, dette gøres bedst når der i den daglige ledelse er taget ejerskab gennem bevidsthed og opmærksomhed på stressreducerende tiltag.

Ligeledes skal der i medarbejdergruppen etableres procedurer, som kun kan komme i stand ved et fælles ejerskab for processen med at fastholde eller skabe trivsel i dagligdagen.
Sidst men ikke mindst er den enkelte medvirkende til at forholde sig til, fastholde og benytte sig af stressreducerende procedurer, hvilket kræver ejerskab for politikken.

Som et led i det at etablere ejerskab på alle niveauer, bør alle være velforberedte på processen med at udarbejde en stresshåndteringspolitik. Dette gøres blandt andet gennem oplæg med fokus på fakta om effekten af stress på såvel økonomi som trivsel. Erfaringer fra andre virksomheder. Analyse af betydningen af stress i egen virksomhed. mm

Styregruppe
Udviklingen af en stresshåndteringspolitik kan blive et stort og komplekst arbejde, hvis politikken skal have den ønskede effekt. Det er derfor vigtigt at nedsætte en styregruppe, der planlægger en proces til udarbejdelse af politikken, samt færdiggør det endelige produkt.

Styregruppen bør være bredt sammensat af medarbejdere og nøglepersoner fra alle niveauer i virksomheden, således at gruppen besidder engagement, indflydelse, viden og kompetencer, der kan sikre processens forløb og gennemslagskraft.
Styregruppen bør have tilstrækkelig indflydelse og beføjelser i forhold til at få stresshåndteringspolitikken implementeret.

Rammerne for styregruppens arbejde skal være præciseret i form af formål med gruppens arbejde, tidsrammen, økonomiske og øvrige ressourcemæssige rammer, samt en tydelig rolle og ansvarsfordeling i gruppen.

Trin i udarbejdelsesprocessen
Styregruppen bør først og fremmest skabe klarhed over formålet med at udarbejde en stresshåndteringspolitik. Dette gøres dels gennem afdækning af virksomhedens konkrete erfaringer med stressproblematikker (evt gennem APV måling, fokusgruppemøder, el.a), dels gennem analyse af virksomhedens vision for personaletrivsel.

Formål med udarbejdelse af en stresshåndteringspolitik kommunikeres ud til alle ansatte i virksomheden, som et led i at skabe engagement og ejerskab for processen.
Formål bør være realistiske, konkrete og målbare – f.eks. fald i sygefravær, øget trivsel, balance i jobbet (brug MUS-samtaler, trivselsmålinger (F.eks vores “Trivselsundersøgelse”), sygestatistikker, mm)
Styregruppen udarbejder et udkast til en stresshåndteringspolitik (få evt inspiration i Center for Stress og Trivsels skabelon) på baggrund af de indkomne data, virksomhedens vision og formål med at udarbejde en stresshåndteringspolitik.

Tiltag
Selve stresshåndteringspolitikken bør være kort, præcis og overskuelig.
For hvert punkt i stresshåndteringspolitikken, bør man sikre, at der er procedurer, der understøtter punktet. Til dette kan der udvikles en procedurehåndbog som tillæg til selve stresshåndteringspolitikken.

Det skal på baggrund af stresshåndteringspolitikken tydeliggøres, hvilke indsatsområder, der vil blive fokuseret på evt i en tidslinie.
Eks: uddannelse af interne stress- og trivselsvejledere, ledelsesudvikling med fokus på såvel egen, som ledelsesmæssig stresshåndtering, psykologhjælp, fokusmøder, mm

Forankring
For at en stresshåndteringspolitik kommer fra hensigtserklæring til faktisk handling er det vigtigt at sikre synlighed og effekt af de tiltag der er etableret.
Det betyder at der skal evalueres på de aftalte tiltag med jævnlige mellemrum, samt at resultaterne skal offentliggøres internt i virksomheden.
Der skal være synlighed i forbindelserne mellem de effektuerede tiltag og påvirkningen på trivslen, sygefraværet, samt de øvrige erklærede mål med en stresshåndteringspolitik. Dette gøres blandt andet gennem fortællinger af succeshistorier, best-practise, mm
Denne synlighed skal etableres som en vedvarende proces, der har til hensigt at skabe mening, ejerskab og engagement i det daglige arbejde med at håndhæve og benytte stressreducerende metoder og procedurer.

Fremtidig proces
En stresshåndteringspolitik skal, for at være effektiv og brugbar, justeres med jævne mellemrum, så den hele tiden er tilpasset de aktuelle behov, der er i virksomheden.